شروع به گفتگوي آنلاين براي صحبت با اپراتورهايي که هم اکنون در سيستم حضور دارند. اين گزينه بيشتر براي آزمايش سيستم گفتگوي آنلاين LiveZilla استفاده مي شود.